Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220.pdf

Özet

Bu Kanun ile coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (“TKGM”) değerleme yetkisi kaldırılması, TKGM’nin anılan Kanun’un yürürlük tarihinden önce belirlediği değerlerin, DKV uygulaması açısından esas alınamayacağı, anılan Kanun ile getirilen düzenlemeyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca DKV uygulamasında bina vergi değeri esas alınacağı, tek meskeni bulunan mükellefler DKV’den muaf tutulması, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, DKV konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı DKV’den muaf tutulacağı, DKV’nin matrahında değişiklik yapılması, Verginin matrahı, ilgili taşınmazın değerinin 5.000.000,00 TL’yi aşan kısmı olarak düzenleneceği, Vergi dilimlerinde değişiklik yapılması, DKV’ye tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil), 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3 (‰ 3);
  • 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil), 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde altı (‰ 6);
  • 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde on (‰ 10)

oranında vergilendirileceği, Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacağı ve  beyanname verme süresinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-1.htm